Podzemní a vodohospodářské stavby

Podzemní práce prováděné hornickým způsobem - šachty, štoly, tunely; vodohospodářské stavby - kanalizace dešťové i splaškové; tlaková i gravitační kanalizace; vodovody; rozvody pitné a užitkové vody, jednotlivé přípojky ke stávajícím objektům atd.


Zaměřujeme se především na podzemní práce prováděné hornickým způsobem – hloubení jam a šachet, ražba tunelů, zajištění stability podzemních prostorů, podzemní sanační práce, zajištění stability stěn a opěrných zdí technologií stříkaného betonu, zpevňování konstrukcí stříkaným betonem.

Realizujeme pažené stavební jámy jak se dřevěnou výztuží (kulatina a fošny), tak jámy pažené ocelovou výztuží (důlní výztuž TH nebo HEB, a pažnice UNION). Štoly realizujeme v pražských rámech, s důlní ocelovou výztuží TH nebo s příhradovou konstrukcí.

Zaměřujeme se především na podzemní práce prováděné hornickým způsobem

Dále provádíme zejména hloubení kanalizačních jam, šachet a studní, pažení stavebních jam, ražbu kanalizačních stok a přípojek, hloubení šachet za účelem odstranění poruch na kanalizačních stokách nebo realizaci nových objektů, hloubení šachet pro technické komory energetických rozvodů, ražby kolektorů pro vedení všech inženýrských sítí v podzemí. Tyto práce zajistíme vč. vypracování potřebné báňské projektové dokumentace a zajištění trhacích prací.

V oblasti vodohospodářských staveb realizujeme kanalizace dešťové i splaškové, tlakové i gravitační kanalizace, vodovody, rozvody pitné a užitkové vody, vodohospodářské objekty, retenční potrubí, drenáže a vsakovací objekty; příprava území, zasíťování pozemků developerský projektů - kompletní přípravu území (vytvoření infrastruktury) pro další výstavbu, jednotlivé přípojky ke stávajícím objektům, komunikace, chodníky.

Ke stavbám inženýrských sítí patří i obnova povrchů. Realizujeme opravy, ale i nové projekty městských a obecních komunikací, chodníků, obslužných silnic, parkovišť, zpevněných ploch.

Telefon: +420 602 331 581
E-Mail: poptavky@minera.cz

Kontaktujte nás